किन्नौरी

किन्नौरी बोली के तोमोरी सेऐब रो स्वागतस

 

सेऐब पृथ्वी रो रचना परमेश्वर ऐ टानी , जी बोली ,रीति रिवाज  आई कुदरत रो सारे चीज ऐ बोरविस, पृथ्वी रो एक कोना के बोसी  आएक ऐ सारे  आलग आलग बोली , रीति रिवाज  आफरों अलग नजारा जागतोस्या हिमाचल प्रदेश रो जन जाति मानुषा ला होई वेबसाइट समर्पीतस! तोमोरो ज़िन्दगी रो आतमिक उन्ती ,आई परमेश्वर ला जान्नो रो इच्छा रो तांगे वेबसाइट का सुनेव , शाइयो  आई सिखियो  आई आफरों जिंदगी ला बोद्लाइयो